PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

štvrtok, 15 január 2015 12:17

Semináre o fondoch a príprave projektov

Centrum vzdelávania neziskových organizácií organizuje seminár "Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a programové obdobie 2014 - 2020, hlavné zmeny", ktorý sa bude konať v Bratislave (21.1. 2015), Banskej Bystrici (22.1. 2015) a Košiciach (23.1. 2015). Na seminári sa dozviete viac o aktuálnom programovom období, nových operačných programoch, možnostiach financovania vašich nápadov, ako aj o hlavných zmenách týkajúcich sa prípravy a implementácie projektov v programovom období 2014 - 2020.

CVNO tiež organizuje 3-dňový tréning "Príprava projektov pre programové obdobie 2014 - 2020", ktorý je určený pre projektových manažérov a pre riadiacich pracovníkov, ktorí chcú získať základné informácie o príprave projektov pre programové obdobie 2014 -2020. Tréning sa bude konať vo februári v Banskej Bystrici (09.-11.02.2015), Košiciach (18.-20.02.2015) a Bratislave (25.-27.02.2015).

Bližšie informácie o seminároch a tréningoch získate na stránke CVNO.

 

 

Zverejnené v Aktuality
pondelok, 06 október 2014 13:29

Akreditácia MNO

Organizácia PDCS organizuje sériu pracovných stretnutí so zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú zamerané na zvyšovanie transparentnosti a dôveryhodnosti neziskového sektora, a tým aj zlepšenie spolupráce s verejnou správou a prístupu MNO k verejným zdrojom.

V máji 2014 sa konala fókusová skupina, ktorej cieľom bolo identifikovať prekážky vyplývajúce zo súčasného mechanizmu prerozdeľovania verejných zdrojov a formulovanie možností ich odstránenia. Práve prebiehajúce pracovné stretnutia sú zamerané na pilotné overenie návrhu modelu akreditácie, resp, podkladu pre obsahové nastavenie informačného systému, ktorý bol doteraz vytvorený.  

Prvá časť workshopu bude venovaná prezentácii navrhovaného modelu so zdôvodnením tejto predbežnej voľby. Druhá časť stretnutia bude venovaná získaniu spätnej väzby od MNO preskúmaním pozitív a negatív funkčnosti i administratívnej realizovateľnosti predbežne zvoleného modelu. Popri zástupcoch MNO, sa workshopu zúčastnia aj zástupcovia verejnej správy (poskytovateľov), aby bolo pilotné posúdenie návrhu už v tejto fáze čo najviac komplexné.

Pracovné stretnutia sa budú konať 6.10. 2014 v Banskej Bystrici, 9.10. v Košiciach a 14. a 15. 10. v Bratislave. V prípade záujmu o účasť sa obracajte priamo na PDCS na adrese adelazavinacpdcs.sk.

Zverejnené v Aktuality
pondelok, 04 august 2014 09:12

Seminár o lokálnej energetike

Priatelia Zeme-CEPA organizujú 14. augusta 2014 od 9 hodiny seminár o lokálnej energetike. Seminár uzatvorí dvojročné projektové aktivity Priateľov Zeme-CEPA a jeho cieľom je načrtnúť ďalšie kroky. Predstaví sa na ňom jedinečný on-line program, ktorý samosprávam umožní jednoducho archivovať a spracovávať veľké množstvo kľúčových energetických a ďalších údajov, sledovať vývoj vlastnej energetiky a zároveň rýchlo aktualizovať energetické zámery.

Seminár je určený najmä zástupcom samospráv Severné Podpoľanie, RENTAR, Podpoľanie a Čiernohronský mikroregión ako aj iným predstaviteľom verejných inštitúcií (CHKO Poľana, Výbor NRSR pre životné prostredie a pôdohospodárstvo, Slovenská inovačná a energetická agentúra).

Hlavné témy:

  • inteligentná energetika na Poľane - kľúčová téma pre komunálne voľby a najmä po nich
  • stav kapacít pre rozvoj energetickej sebestačnosti regiónu Poľana - ponuka pre samosprávy
  • energetické plánovanie - ponuka pre samosprávy
  • pilotný návrh využívania bielych plôch v katastri Poník - inšpirácia pre ďalšie obce
  • návrh dlhodobej adaptácie lesných porastov na zmenu klímy v katastri Poník
  • energetické poradenstvo - doterajšie výsledky a ponuka pre samosprávy
  • príprava na čerpanie fondov EÚ - ponuka pre samosprávy
  • osveta a vzdelávanie - výsledky po dvoch rokoch a ponuka pre samosprávy
  • diskusia, trh nápadov, predvolebné úvahy, tipy, návrh vzájomnej spolupráce

V prípade záujmu o účasť na stretnutí, kontaktujte Katarínu Durovú prostredníctvom telefónneho čísla 0948 525 037 alebo emailom na durovazavinacpriateliazeme.sk

Zverejnené v Aktuality
štvrtok, 12 apríl 2012 02:01

Workshop "Programovanie fondov EÚ"

Priatelia Zeme-CEPA spolu so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien zorganizovali v troch slovenských mestách workshopy zamerané na diskusiu o programovaní nových fondov EÚ z pohľadu občianskej spoločnosti a miestnych partnerov.

 Programovanie nových fondov EÚ sa blíži k záveru. V roku 2014 sa má začať nové sedemročné rozpočtové obdobie. Riadenie a rozdeľovanie európskych peňazí sprevádzajú na Slovensku mnohé problémy. Občianske organizácie sa snažia vstupovať do procesu tvorby operačných programov. Na workshopoch sme diskutovali o aktuálnom stave programovania nových fondov a o zostávajúcich výzvach pri príprave operačných programov na roky 2014 – 2020 a spoločne hľadali riešenia. Venovali sme sa trom tematickým oblastiam – životnému prostrediu a energetike, miestnej ekonomike a prístupu CLLD (komunitou vedený miestny rozvoj) a sociálnej inklúzii a zamestnanosti. Na workshopoch vystúpili Roman Havlíček za Zelenú koalíciu, ktorý porozprával na tému životného prostredia, klímy a energetiky. Ďalej vystúpila za SOCIA - Nadáciu na podporu sociálnych zmien Helena Woleková a Mária Machajdíková, ktoré venovali oblasti sociálnej inklúzie a zamestnanosti. Nástroje na podporu miestnej ekonomiky a komunitou vedený miestny rozvoj riešil Miroslav Mojžiš z Priateľov Zeme-CEPA.

Na workshopoch vyvstali viaceré oblasti, ktoré je potrebné z pohľadu MVO ešte stále riešiť. Budeme pracovať na kritériách udržateľného využívania biomasy, chceme sa venovať systému riadenia z pohľadu MVO, účasť MVO a občianskej spoločnosti v monitorovacích výboroch. Okrem toho hľadáme odborníkov, ktorí by sa venovali hodnoteniam projektov v sociálnej oblasti z hľadiska kritéria rovnosti príležitostí. Ak by ste mali záujem sa venovať nejakej špecifickej téme, v niečom sa vyznáte a chceli by ste priložiť ruku k dielu, tak sa na nás obráťte.

Semináre sú organizované v rámci projektu „Tretí sektor – silný partner: Efektívna účasť občianskej spoločnosti na programovaní fondov EÚ“, ktorý bol podporený Islandom, Lichtenštanjskom a Nórskom prostredníctvom Prohramu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – Nadácia na podporu sociálnych zmien.

Zverejnené v Aktuality

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search