PZ logofb logo

O kampani

 

Hoci sa programovanie pomaly končí (v roku 2014), riadenie a rozdeľovanie peňazí u nás sprevádzajú mnohé problémy. Patrí medzi ne aj nízka transparentnosť a formálny prístup k povinnosti zapájať do rozhodovania o fondoch partnerov vrátane mimovládnych organizácií (MVO). Tým sa oslabuje možnosť verejnej kontroly a zväčšuje sa priestor pre korupčné správanie počas rozhodovania o podpore projektov.

MVO sa snažia vstupovať do procesu programovania, ale čelia pri tom niekoľkým prekážkam. Hoci majú vlastné odborné zázemie, nemajú dostatočné kapacity pre systematickú prácu v tejto oblasti a situáciu im komplikuje aj zlý prístup k informáciám a slabá miera spolupráce a komunikácie v rámci občianskeho sektora.

Fondy EÚ sú dôležitý zdroj financií v mnohých oblastiach, v ktorých sú MVO dôležitými hráčmi: sociálne začleňovanie, sociálne služby, životné prostredie alebo rozvoj vidieka. Ak budú vytvorené vhodné podmienky, fondy sa môžu stať aj dôležitým zdrojom financovania rozvoja občianskeho sektora, ktorý zabezpečuje zvyšovanie transparentnosti a verejnú kontrolu pri ich využívaní.

Programovanie fondov EÚ na úrovni štátov vstupuje do poslednej fázy. Postupne sa uzatvárajú rozhodnutia o ich obsahu a prioritách na najbližších sedem rokov. Vďaka koordinácii a úsiliu niekoľkých MVO a spolupráci so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti sa podarilo presadiť viac dôležitých návrhov MVO. Napríklad, v operačnom programe Efektívna verejná správa bude vytvorená investičná priorita zameraná na rozvoj občianskej spoločnosti; dva operačné programy budú využívať aj prístup plánovania a rozdeľovania fondov na miestnej úrovni (tzv. komunitou vedený miestny rozvoj); ministerstvá akceptovali aj odporúčania MVO v oblastiach životného prostredia, energetiky a sociálneho začleňovania.

Priatelia Zeme-CEPA koordinovali pracovnú skupinu pre programovanie fondov EÚ v rámci Rady vlády pre MNO, sledovali proces programovania a pravidelne komunikovali s ministerstvami. Naše skúsenosti z predchádzajúcich dvoch programových období ukázali, že dobre sformulovaný obsahový rámec fondov EÚ nestačí. Aby bolo možné využívať fondy EÚ naozaj zmysluplne, musia sa pripraviť aj dobré pravidlá a postupy na prípravu, výber a realizáciu projektov (formuláre, finančné pravidlá, postup odovzdávania správ a hodnotenia projektov).

Zároveň presadzujeme požiadavky MVO na úrovni ministerstiev aj európskych inštitúcií – sústredíme sa na dobré podmienky podpory rozvoja občianskej spoločnosti, zlepšenie účasti MVO na plánovaní využívania fondov EÚ na miestnej úrovni a na finančné a administratívne pravidlá pre čerpanie fondov. Budeme poskytovať podporu tým MVO, ktoré sa budú aktívne zapájať do programovania.

Po ukončení programovania na národnej úrovni budeme podporovať účasť MVO na monitorovaní čerpania fondov. Zameriame sa na sledovanie a pripomienkovanie vyhlásených výziev a na posilnenie účasti občanov a MVO na príprave miestnych rozvojových plánov, na základe ktorých sa budú rozdeľovať fondy EÚ na miestnej úrovni.

Našimi partnermi pri práci na programovaní a monitorovaní fondov EÚ sú aj ďalšie organizácie, medziinými Centrum vzdelávania neziskových organizácií, CEE Bankwatch Network, Zelená koalícia a mnohé ďalšie.

Naša práca na programovaní je financovaná s podporou Islandu, Lichtenštanjska a Nórska prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – Nadáciou na podporu sociálnych zmien. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory.

 

Telefón

+421 903 473 816

E-mail

melichar (zavináč) priateliazeme.sk

Dajte nám vedieť!

Chcete vedieť viac o vašom projekte alebo byť spojkou v regióne?

 

 

Kde nás nájdete?

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok