PZ logofb logo

Filter
Titulná strana Anotácia Download

Partneri - príprava politiky súdržnosti 2014 -2020 očami občianskeho sektora

Autori: Danica Hullová, Miroslav Mojžiš, Renáta Tížiková Nemcová, Priatelia Zeme-CEPA, 2015, počet strán 10

Správa hodnotí zapojenie partnerov z tretieho sektora do programovania a prípravy tretieho programového obdobia 2014 - 2020. Pozerá sa na to, ako prebiehala spolupráca medzi MNO a štátnymi inštitúciami v pracovných skupinách, pri príprave strategických materiálov či pri príprave systému riadenia EŠIF. Opisuje úlohu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti či Centrálneho koordinačného orgánu.

partneri.pdf

Prístup CLLD a LEADER v programovom období 2014 - 2020

Autori: Magdaléna Grambličková, Juraj Melichár, Miroslav Mojžiš, Zora Paulíniová, Renáta Tížiková Nemcová, Juraj Zamkovský, september 2013, počet strán 24

V roku 2013 kulminuje príprava dokumentov, ktoré určia, akým spôsobom budú najbližších sedem rokov na Slovensku využité fondy EÚ. Európska komisia ponúka pre programové obdobie 2014 – 2020 nástroje, ktoré umožnia plánovať a rozdeľovať časť fondov „zdola“, na miestnej úrovni – prístup LEADER a nový nástroj tzv. Community-led local development (CLLD - Komunitou vedený miestny rozvoj). Oba nástroje dávajú časť financií do rúk tzv. miestnych akčných skupín (MAS), ktoré ich rozdeľujú na základe miestnej stratégie. Miestni aktéri tak preberajú úlohu riadiaceho orgánu. Správa vznikla na podnet Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSVROS) a jej cieľom bolo participatívnymi metódami vyhodnotiť implementáciu prístupu LEADER a sformulovať odporúčania pre implementáciu nástrojov CLLD a LEADER v novom programovom období.

clld_urad splnomocnenca.pdf

Princípy a realita - Partnerstvo na začiatku obdobia politiky súdržnosti pre roky 2014-2020

Ákos Éger (editor), Sfteam for Sustainable future, 2012, počet strán 19

Štúdia sumarizuje prvé skúsenosti s programovaním fondov EÚ na roky 2014 – 2020 v siedmich krajinách strednej a východnej Európy (Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko). Zameriava sa na tému partnerstva a zapojenia sociálnych a ekonomických partnerov do programovania fondov EÚ z pohľadu predstaviteľov štátnych inštitúcií a mimovládnych organizácí. Poukazuje na rozdielnu prax v jednotlivých krajinách z hľadiska prístupu verejnosti k informáciám, komunikácie s partnermi z občianskeho sektora, fungovania pracovných skupín a organizácie konzultácií v rámci programovania fondov EÚ. 

 

 

 

 

 

principles vs. reality.pdf

Teodóra Donsz-Kovács, Renáta Tížiková Nemcová (editorky), SF Team for Sustainable Future a Priatelia Zeme - CEPA, 2012, počet strán 20


Publikácia predstavuje zoznam opatrení, ktoré sú nevyhnutné na zmysluplné uplatnenie princípu partnerstva v programovaní Kohéznej politiky a tiež pri implementácii, monitorovaní a hodnotení fondov EÚ. Kohézny fond a štrukturálne fondy sú významným zdrojom financií pre regionálny rozvoj a je dôležité, aby sa do rozhodovania o ich efektívnom a cielenom využití mala možnosť zapojiť aj verejnosť, miestne a regionálne samosprávy a organizácie občianskej spoločnosti. Kapitoly pulibkácie predstavujú princípy a opatrenia, ktoré môžu zabezpečiť efektívne uplatňovanie princípu partnerstva v jednotlivých fázach riadenia fondov EÚ.

partnerstvo_obcianska_participacia.pdf

Magdaléna Grambličková, Miroslav Mojžiš, Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme - CEPA, 2011


Cieľom správy je vyhodnotiť pôsobenie mimovládnych organizácií a možnosti občianskej kontroly fondov EÚ v programovacom období 2007 - 2013 a navrhnúť opatrenia, ktoré by umožnili občanom a mimovládnym organizáciám efektívnejšie sa zapájať do kontroly fondov. Správa hodnotí účasť mimovládnych organizácií na jednotlivých fázach programovacieho cyklu od programovania fondov cez ich implementáciu a monitoring až po hodnotenie. Zároveň ponúka príklady dobrej praxe z iných krajín strednej a východnej Európy.

sprava_ucast mvo.pdf

Miroslav Mojžiš, Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA, 2011, počet strán 15


Účelom publikácie je ucelene a výstižne predstaviť model spolupráce samospráv pri získavaní zdrojov z fondov EÚ na podporu spoločných rozvojových priorít regiónu. Predstavovaný model vychádza zo skúseností Priateľov Zeme-CEPA s pilotným projektom v mikroregióne Podpoľanie a rôznymi príkladmi koordinovaného regionálneho prístupu v niektorých iných štátoch.

servisne centrum.pdf

Miroslav Mojžiš (editor), Renáta Nemcová, Magdaléna Grambličková, Priatelia Zeme-CEPA, 2011, počet strán 30

Publikácia je určená predovšetkým samosprávam, mikroregiónom či regiónom a predstavuje príklady regionálnych projektov v oblasti energetiky a využívania zdrojov zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Poukazuje na prínosy spoločných projektov samospráv na úrovni regiónu, opisuje rôzne možnosti, akým spôsobom možno k regionálnym projektom pristupovať a upoznorňuje na riziká či problémy, ktoré môžu projekty realizované v rámci regionálneho partnerstva so sebou priniesť.

koordinovane_vyuzivanie_fondov_eu_energetika.pdf

Miroslav Mojžiš (editor), Magdaléna Grambličková, Roman Havlíček, Renáta Nemcová, Priatelia Zeme - CEPA, 2010, počet strán 48


Správa je zhrnutím prieskumu dodržiavania opatrení na ochranu pred netransparentnosťou, korupciou a konfliktom záujmov pri rozhodovaní o fondoch EÚ, obsiahnutých predovšetkým v zákone č. 528/2008 Z.z a v uznesení vlády č. 449/2007. Správa poukazuje na najvážnejšie problémy a pochybenia v oblasti transparetnosti za roky 2009 - 2010 a formuluje odporúčania systémových zmien a krokov na zvýšenie transparentnosti a predídenie korupčnému správaniu a konfliktom záujmov.

sprava_protikorupcne opatrenia.pdf

CEE BANKWATCH NETWORK a Friends of the Earth Europe, 2010, anglické vydanie

This analysis from CEE BANKWATCH NETWORK and Friends of the Earth Europe points to some alarming shortcomings in how billions of EU funds earmarked for clean energy projects in the new member states are being deployed. It also calls for big increases in the marginal allocations of the EU funds that the new member states have thus far seen fit to give clean energy schemes, citing wide spread evidence from the ground tha building efficiency schemes are ready to take off if they become more affordable and if EU money is better targeted.

potential_unfulfilled.pdf

Centre for Community Organizing and SFTeam for Sustainable Future, 2009, anglické vydanie

An analysis of the partnership of public administration with non-governmental non-profit organizations in Central and Eastern Europe.

This publications stems mainly from knowledge of non-profit organizations in the countries of Central and Eastern Europe. It aims to discover how non-profit organizations in central and eastern European countries participate in preparation and implementation of operational programmes.

strukrural_funds_and_partnership1.pdf

Katarína Lukáčová, Priatelia Zeme-CEPA, 2007, počet strán 24

Publikácia poskytuje pohľad na transparentný a efektívny systém využívania štrukturálnej pomoci vo Walese. Všíma si rozsiahlu sieť kvalitných služieb, ktoré sú vo Walese bezplatne poskytované uchádzačom o podporu zo štrukturálnych fondov z verejného, mimovládneho aj súkromného sektora a porovnáva to so situáciou na Slovensku. Jadrom publikácie je náčrt možností uplatnenia waleského modelu v pilotnom mikroregióne Podpoľanie. Na tomto zámere spolupracujú Priatelia Zeme-CEPA s predstaviteľmi mikroregiónu.

eufondy_wales.pdf

Roman Havlíček (editor), Barbora Černušákova, Katarína Lukáčová, Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA, 2008, počet strán 48

Správa zhŕňa výsledky monitoringu dodržiavania opatrení na ochranu pred netransparentnosťou, korupciou a konfliktom záujmov pri rozhodovaní o fondoch EÚ v roku 2008. Obsahuje aj odporúčania krokov pre štátne inštitúcie, ktoré by bolo potrebné vykonať smerom k väčšej transparentnosti rozhodovania o fondoch EÚ na Slovensku.

sprava-o-dodrzani-o-opatreniach-proti-netransparentnosti_2008.pdf

CEE Bankwatch Network and Friends of the Earth Europe, 2007, anglické vydanie

As the new member states are negotiating their EU funding plans for 2007 - 2013 with the European Commission, the report shows that the 177 billion euros to be spent in these countries is on a collision course the committment of the EU to avoid climate change. The spending plans feature remarkable little in the way of clean and efficient energy, while in the transport sector they focus on road building at the expense of public transport.

eu_cash_climate_clash.pdf

Roman Havlíček, Priatelia Zeme-CEPA, 2007, počet strán 5

Prípadová štúdia k dopadom privatizácie vodárenských služieb v Banskej Bystrici a Poprade. Založením a privatizáciou prevádzkových spoločností porušili Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a Podtatranská vodárenská spoločnosť zmluvu o pridelení prostriedkov z fondu ISPA. Slovenské orgány zodpovedné za riadenie európskych fondov reagovali neskoro a situácia vyústila do reálnej hrozby zrušenia finančného príspevku Európskej komisie pre štyri projekty v celkovej výške viac ako 2 miliardy Sk a zákazu pre tieto dve vodárenské firmy uchádzať sa o ďalšie príspevky z fondov EÚ. Publikácia obsahuje odporúčania určené Európskej komisii a štátnym orgánom SR, ktorým bola aj zaslaná.

voda_casestudy2.pdf

Prezentácia v rámci stretnutia pracovnej skupiny pre prípravu operačného programu Efektívna verejná správa. Stretnutie sa konalo 2. júla 2014. Prezentáciu pripravila Rut Erdelyiová.

prezentacia op evs 2 07 2014 ver6.pdf

Programový manuál - vzor

vzor c. 2 programov manul.pdf

Formulár ŽoNFP - vzor

vzor c. 3 formulr onfp.pdf

Výzva na predkladanie projektových zámerov - vzor

vzor c. 4 vzva.pdf

Interný manuál procedúr - návrh

vzor c. 1 intern manul procedr.pdf

Energia vo vašich rukách

energia vo vaich rukch_prruka.pdf

Telefón

+421 903 473 816

E-mail

melichar (zavináč) priateliazeme.sk

Dajte nám vedieť!

Chcete vedieť viac o vašom projekte alebo byť spojkou v regióne?

 

 

Kde nás nájdete?

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok