PZ logofb logo

Kurz pre MVO, samosprávy a aktívnych ľudí

Aké operačné programy máme na Slovensku? Aké sú zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu?

Aké projekty môžu mimovládne organizácie a samosprávy predkladať? Čo sú monitorovacie výbory?

Ako postupovať, ak Vás zaujíma, aké projekty pripravuje Vaša obec? Ako pomôcť pri sledovaní projektov vo Vašej obci?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpovede v bezplatnom online kurze, ktorý pre vás pripravili Priatelia Zeme-CEPA a Centrum vzdelávania neziskových organizácií. Ak máte záujem a prihlásiť, všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze.

Projekt V4 recepty pre dobrú správu, partnerstvo a verejnú participáciu

V rámci siete CEE Bankwatch Network sme sa zapojili do projektu V4 recepty pre dobrú správu, partnerstvo a verejnú participáciu pri príprave politík v regióne Východného partnerstva.

Korupcia, ale legálna: Inštitucionalizovaná korupcia a financovanie rozvoja

Korupcia ale legalna SK CoverTáto správa od Nicholasa Hildyarda sa zaoberá témou korupcie, konkrétnejšie úlohou hlavnej verejnej finančnej inštitúcie Európskej únie, ktorou je Európska investičná banka, pri podnecovaní, uľahčovaní a podporovaní takejto korupcie.
Tí, ktorí očakávajú odhalenia úbohých úradníkov v hollywoodskom štýle, obálky z hnedého papiera (alebo skôr kufríky) naplnené hotovosťou, tajné bankové účty alebo slnkom zaliate vily postavené z úplatkov, však budú sklamaní. Lebo toto je rozprávanie o korupcii, ktorá sa nemusí schovávať do tieňa, pretože je úplne legálna. Keby sa zakázala, formálna politika a obchod by sa postupne zastavili vo veľkej časti globálneho Severu.
Správa sa nezameriava na branie úplatkov, pranie špinavých peňazí alebo finančné podvody – ktoré je však tiež potrebné odhaľovať – ale na zákonné, rutinné a všeobecne uznávané postupy, ktoré rozkladajú, znehodnocujú alebo inak zhoršujú politické procesy, pomocou ktorých by spoločnosť ako celok mohla chápať to, čo tvorí „dobrú spoločnosť“  . Jedným z dôsledkov úpadku je určite protispoločenský prospech, vo všeobecnosti finančný alebo politický, ktorý dosiahli skupiny alebo jednotlivci s dobrým postavením, ktorý môže podporovať proces demokratického rozkladu. Ide však o rozklad demokratických politík, nie prospech ako taký, čo spôsobuje korupciu; a v tomto zmysle (upozorňujeme vás na to, nepriateľskí nactiutŕhačskí právnici) sú v texte použité slová „korupcia“ a „korupčný“, ktorých používanie má dlhšiu históriu než relatívne nové prosté zrovnanie korupcie s úplatkárstvom, praním špinavých peňazí a podvodmi. Rekultivácia staršieho spôsobu použitia je veľmi dôležitá, ak máme korupciu chápať takú, aká je, ako formu politiky, bez ktorej by moderný kapitalizmus nemohol prekvitať.
Správa začína pohľadom na niektoré z mnohých a rôznych foriem, ktoré legalizovaná korupcia nadobudla v Spojených štátoch a Európe. Potom kritizuje úzke zameranie mnohých protikorupčných snáh týkajúcich sa podplácania a neskôr skúma tri oblasti politiky a praxe EIB, a to propagáciu verejno-súkromného partnerstva, využívanie sprostredkovaného financovania prostredníctvom súkromných kapitálových fondov a pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov ¬ – kde si obchodné zmluvy a vnútorné pravidlá sprivatizovali definíciu „verejného záujmu“, čo v tomto prípade umožnilo protispoločenský obchodný alebo politický prospech. Praktiky, ktoré sú jedným slovom korupčné. Legálne, a to treba znovu zdôrazniť, ale napriek tomu korupčné.

Stiahnite si slovenský preklad: Korupcia, ale legálna: Inštitucionalizovaná korupcia a financovanie rozvoja [pdf, 1 MB] alebo originál v anglickom jazyku: Corrupt but Legal: Institutionalised corruption and development finance

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo pravidlá pre podporu biomasy z fondov EÚ

Ministerstvo životného prostredia zverejnilo pravidlá pre podporu biomasy z fondov EÚ, ktoré výrazne odrážajú naše požiadavky. Upravujú udržateľné využívanie biomasy, vrátane garantovania pôvodu, maximálnych vzdialeností pre dopravu a účonnosť zariadení.
Je to dobrý odrazový mostík pre začiatok diskusie ako nastaviť hospodárenie s biomasou na Slovensku.
Treba povedať, že lesníci sa k spracovaniu týchto pravidiel postavili odmietavo a proces ignorovali. Toľko k ich predstavám o hospodárení.

Nájdete ich tu: Oznámenie o zverejnení návrhu Kritérií udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu

Obrázok: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43936

Obchvat Bratislavy: PPP projekt, ktorý obchádza dopravné problémy a dlhové štatistiky

Obchvat Bratislavy má slúžiť ako baranidlo na ďalšie rozšírenie diaľničných projektov súkromno-verejného partnerstva (tzv. PPP z angl. public-private partnership) na Slovensku a je ďalším zo série predražených projektov , plánovaných v posledných rokoch v krajine.
Obchvat Bratislavy je čiastočne garantovaný Európsky fondom pre strategické investície (EFSI)  , čo je strategická iniciatíva, ktorú spustila skupina Európskej investičnej banky (EIB) a Európska komisia pod vedením Jean-Claude Junckera. Zapadá medzi projekty s vysokými emisiami uhlíka, ktoré tvoria až 68% z dopravných investícií pod EFSI.  Obchvat Bratislavy je najväčší z EFSI projektov v strednej a východnej Európe. Projekt D4/R7 je konkrétnym príkladom konzervatívneho smerovania EFSI tým, že ho vláda uprednostnila pre zelenšími a efektívnejšími riešeniami dopravných problémov mesta. Viacero mimovládnych organizácií kritizovalo túto podporu projektov s vysokými emisiami uhlíka namiesto udržateľných alternatív.

Prečítajte si celú prípadovú štúdiu Obchvat Bratislavy: PPP projekt, ktorý obchádza dopravné problémy a dlhové štatistiky [pdf, 1,5 MB]


For English version of the case study: Bratislava Bypass, flagship EFSI failure:non-transparent decisions for dubious public benefit

Hodnotenie prípravy programového obdobia fondov EÚ na roky 2014 - 2020

Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s partnermi pripravili hodnotenie prípravy politiky súdržnosti (programového obdobia 2014 - 2020) v podobe online správy. Správa opisuje skúsenosti Priateľov Zeme-CEPA a ostatných našich partnerov z iných MNO z účasti pri príprave hlavných programových dokumentov. Ide v poradí o tretiu správu, ktorá hodnotí proces zapojenia partnerov, dodržiavanie princípov partnerstva zakotvených v Európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov. 

Výzva na predkladanie projektových zámerov

Úrad Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (USV ROS) vyhlasuje výzvu pre mimovládne neziskové organizácie na predkladanie projektových zámerov a sprievodných dokumentov za účelom výberu projektov, ktoré budú realizované v rámci národného projektu "Podpora partnerstva a dialógu medzi verejnou správou, občanmi a mimovládnymi neziskovými organizáciami na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti participatívnej tvorby verejných politík". 

Projektové zámery s kompletnými podkladmi je potrebné predložiť do 31.10.2015.

Bližšie informácie o výzve nájdete na stránke USV ROS, odkaz priamo na výzvu nájdete tu.

 

 

Podkategórie

Telefón

+421 903 473 816

E-mail

melichar (zavináč) priateliazeme.sk

Dajte nám vedieť!

Chcete vedieť viac o vašom projekte alebo byť spojkou v regióne?

 

 

Kde nás nájdete?

Moyzesova 26, 902 01 Pezinok