PZ-CEPA

Energoportál

Podporte-nas

Facebook CEPA

Historická príležitosť pre zelenú ekonomiku v Pláne obnovy a odolnosti

utorok, 22 december 2020 15:04

V utorok 15.12. sa dozvieme, ako vyzerá návrh Plánu obnovy a odolnosti na Online verejnej diskusii. Hneď prvá časť je venovaná rozbehnutiu zelenej ekonomiky. Až 37 % všetkých financií z Plánu obnovy má byť presmerovaných na riešenie klimatickej krízy. Slovenská klimatická iniciatíva očakáva, že v utorok sa verejnosť dozvie, ako konkrétne k tejto problematike pristupuje vláda SR a či sa pritom riadi usmerneniami Európskej komisie. Vláda SR by mala zverejniť aktuálny dokument, o ktorom chce viesť diskusiu.

 

Plán obnovy bude schválený a úspešný len vtedy, keď zelenú ekonomiku budeme vnímať v súlade s odporúčaniami a usmerneniami Európskej komisie ako nástroj na naštartovanie a modernizáciu nášho hospodárstva. Slovensko má historickú príležitosť na zelenú obnovu v oblastiach prechodu od uhlíkovej ekonomiky, rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, a zvyšovaní energetickej efektívnosti budov. Preto by tieto oblasti v pláne obnovy nemali chýbať.

Plán obnovy a odolnosti by sme mali využiť na prípravu metodík, personálu a organizačného modelu pre Regionálne centrá udržateľnej energetiky, ktoré budú kľúčové pre plnenie klimatických a energetických cieľov SR, uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme - CEPA

„Nevyhnutnou súčasťou Plánu obnovy by podľa nás mali byť aj projekty výstavby a integrácie obnoviteľných zdrojov energie, ktoré budú okrem iného slúžiť aj ako základ pre rozvoj čistejšej formy dopravy vo forme batériovej alebo vodíkovej elektromobility,“ povedal Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltiky a OZE (SAPI).

“Bez podpory obnovy budov a efektívnych nástrojov na zvyšovanie ich energetickej efektívnosti by náš plán obnovy nevyužil celý potenciál, ktorý ponúka. Podpora obnovy budov patrí nielen medzi najefektívnejšie nástroje na oživenie ekonomiky, ale je aj nástrojom na dosahovanie klimatických cieľov. Renovácia budov je nákladovo najhospodárnejšie a najefektívnejšie opatrenie na znižovanie emisií skleníkových plynov. Taktiež vie nadpriemerne stimulovať domáci dopyt a lokálnu ekonomiku. Určite by to teda mala byť jedna z priorít kapitoly zelenej ekonomiky. Rovnako dôležité však bude nastaviť nástroje tak, aby boli úspešne implementované a viedli k skutočným a reálnych úsporám v sektore budov,” doplnila Katarína Nikodemová za Budovy pre budúcnosť. 

“Pri zvyšovaní energetickej efektívnosti budov je dôležité  myslieť na tých, ktorí sú energeticky najzraniteľnejší. Ľudí, ktorých výdavky na energie sú vysoké a ich schopnosť zabezpečiť si energeticky efektívne bývanie je limitovaná nízkymi príjmami. Títo ľudia budú súčasne patriť k skupine najviac ohrozených klimatickou zmenou. Plán obnovy by mal využiť svoj potenciál na riešenie tohto vážneho a na Slovensku rozsiahleho problému,” odporúča Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Slovenskej Akadémie Vied.

Európska komisia predložila usmernenie na tvorbu Plánu obnovy a odolnosti. Všetky členské štáty EÚ sa majú sústrediť na „hlavné projekty“ (flagships) v týchto oblastiach:

  1. Power up(naštartujme) – prednostné využívanie moderných a čistých technológií a urýchlenie rozvoja a integrácie obnoviteľných zdrojov energie.
  2. Renovate(renovujme) – zlepšenie energetickej efektívnosti verejných a súkromných budov.
  3. Recharge and Refuel(dobíjajme a dotankujme) – podpora nadčasových a čistých technológií na urýchlenie využívania udržateľnej, prístupnej a inteligentnej dopravy, nabíjacích a čerpacích staníc a rozšírenie verejnej dopravy.
  4. Connect(pripojme sa) – rapídne zavádzanie rýchlych širokopásmových služieb vo všetkých regiónoch a domácnostiach vrátane optických sietí a sietí 5G.
  5. Modernise(modernizujme) – digitalizácia verejnej správy a služieb vrátane súdnictva a zdravotníctva.
  6. Scale-up(rozširujme sa) – zvyšovanie európskych kapacít v oblasti priemyselných cloudových dát a vývoj najvýkonnejších, najmodernejších a najudržateľnejších procesorov.
  7. Reskill and upskill(rekvalifikujme a zlepšujme zručnosti) – prispôsobenie vzdelávacích systémov v mene podpory digitálnych zručností, vzdelávania a odbornej prípravy pre všetky vekové kategórie.

V utorok preto budeme s napätím očakávať, nakoľko sa vláda riadila týmito usmerneniami tak, aby sme túto jedinečnú príležitosť nepremárnili.

Doplňujúce zdroje:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_20_1658

https://klimatickainiciativa.sk/12-krokov-k-zelenej-obnove-ekonomiky-na-ceste-ku-klimatickym-cielom-a-vyssej-zivotnej-urovni/

eu-flag.jpgTáto stránka bola vytvorená s podporou Európskej únie a Open Society Foundation. Poskytovatelia finančného príspevku nenesú zodpovednosť za prezentované názory. Za obsah zodpovedajú výlučne Priatelia Zeme-CEPA a CEE Bankwatch Network a nemôže byť za žiadnych okolností považovaný za názor Európskej únie.

Search